ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a)  a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. b)  a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. c)  az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. d)  Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. e)  a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok keze-lése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. f)  megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé- letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 1. a)  az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög- zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. b)  egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. c)  illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte- tése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

A Társaságunk székhelye:I.D.C. Hungária Zrt. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 3.

A Társaságunk honlapja: www.verbena.hu Postacímünk: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 3.Telefonszámunk: +36/24 525 534
E-mail címünk: info@idchungaria.hu

Adószámunk: 11957078-2-13

Cégjegyzékszámunk: 13-10-041053

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

WebSupport,s.r.o.

StaréGrunty1284104 Bratislava Slovensko

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – azalábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

Media and Digital Services, a.s. Bajkalská 19/B 821 01 Bratislava IT szolgáltatás, weboldal fejlesztés
WebSupport,s.r.o. StaréGrunty12 8 4104 Bratislava tárhely szolgáltatás
IDC Hungária Zrt. Leshegy u.3 2310 Szigetszentmiklós adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Ügyintézés,panasz észrevételre, panaszra válaszadás jogi kötelezattség teljes név e-mail cím telefonszám levelezési cím gyéb személyes üzenet 5évig
Nyereményjáték
Cél: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
vásárlók elégedettségének növelése
hozzájárulás
jogi kötelezettség
a nyereményjátéktól függően:
teljes név e-mail cím telefonszám lakcím
résztvevők esetében a játék befejezéséig
nyertesek esetében 8 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha nyereményjátékban történő részvétel esetén regisztrálni, bejelentkezni szeretnének(jelenleg nincs nyereményjáték).

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyesadatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az idc@idchungaria.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon ke- resztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön inter- netes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze- ket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési,multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munka- menet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának ses- sion sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti
(harmadik féltől származó)
nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 2 év

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre regisztrációval a nyereményjátékban történő részvétel esetén a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja írásban.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőriz- zük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának idő-tartama alatt.

5. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

6. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgo- zóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az

Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

7. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről írásban

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg-bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 •   tájékoztatást kérhet,
 •   kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 •   tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelezőadatkezelés kivételével),
 •   bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
 •   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 •   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 •   Telefon: +36 (1) 391-1400
 •   Fax: +36 (1) 391-1410
 •   E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/
 •   adatairól,
 •   azok forrásáról,
 •   az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 •   időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,
 •   az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 •   adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 •   az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím-zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjukmeg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már meg- fizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt

esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslatilletve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, to-vábbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, ki- véve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása meg-alapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetveha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett válasz- tása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megin-dítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhatpanasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressemeg Társaságunkat.

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagyazÖn hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 •   a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és aTanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 •   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 •   a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 •   az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 •   az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely- ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele www.verbena.hu weboldalon történik.

Szigetszentmiklós, 2018.11.19.